Posredujte ideje za ureditev zelenih urbanih površin.

Delavnica na temo začasne ureditve okolice kompleksa nekdanje kaznilnice

04.04.2017

Mariborska razvojna agencija je dne, 24. oktobra 2017, organizirala delavnico v okviru projekta Urbani zeleni pasovi (Urban Green Belts), kjer so bili prisotni predstavniki mestne četrti Magdalena, bližnjega Europarka, uporabniki Karantene, Mariborske razvojne agencije, predstavniki različnih služb Mestne občine Maribor in lastnikov nepremičnin na področju kompleksa »KPD«. Udeleženci so predstavili svoj vidik na ureditev področja, nakazali svoje potrebe in želje ter načine uporabe predvidenega novega stanja na področju nekdanje kaznilnice.

Pomembna je urejenost

Prisotni ugotavljajo, da predstavlja objekt KPD potencial, vendar ne,  dokler niso zagotovljeni osnovni pogoji tako stavbe kot zemljišč okoli kompleksa KPD. Kot osnovni pogoj navajajo urejenost! To pomeni, naj se stanje v naravi in predvideno stanje po veljavnih prostorskih aktih uskladita. Hkrati pa je potrebno območje povezati s preostalim delom mesta, saj trenutno tvori osamljen otok.

 

Problem nepravilnega parkiranja

Na območju se pojavljajo primeri nepravilnega parkiranja, katere lahko Redarstvo sankcionira, vendar v večini primerov gre za zasebno lastnino, kjer redarstvo nima pristojnosti. Prav tako pa je trenutno predvidena začasna raba zapuščenih zelenih površin – parkirišče za potrebe uporabnikov kompleksa KPD.

 

Zamisli in predlogi prihodnje ureditve

Skladno z veljavnimi prostorskimi akti, je ob pozidavi trenutno zapuščenih zelenih površin predvidena parkirna hiša za potrebe novo-nastalih objektov; med tem ko je za potrebe uporabnikov KPD predvidena podzemna garaža pod območjem, ki je trenutno v uporabi kot parkirišče in je predvideno da postane tlakovan trg.

MOM ima načrt povezati območje z nadhodom preko Pobreške ceste, ki bo povezan tudi z nadhodom preko Titove ceste. Ob tem je načrt MOM urediti dostop do nahoda preko območja KPD, po delu trenutno zapuščenih zelenih površin.

Predlog 1: Komunalna urejenost območja

Prioriteta je v ureditvi dovozne ceste, ki vključuje javno razsvetljavo in zagotavljala varnost vseh udeležencev prometa z različnimi načini mobilnosti (avtomobil, kolo, peš). Nadalje pa je ob tem potrebno poskrbeti tudi za vodo, kanalizacijo, plin, elektriko, telefon. Ureditev naj omogoča zadostno število parkirnih mest namenjenih uporabnikom poslopja KPD (trenutna začasna raba nepozidanih parcel v privatni lasti).

Nadalje se iz različnih smeri uredi dostope za kolesarje in pešce, ki so označeni tudi z usmerjevalnimi tablami. V kolikor je možno, naj se uredi tudi postajališče lokalnega javnega prometa v neposredni bližini območja KPD.

Predlog 2: Prioritetno območje

Deležniki (zlasti MČ Magdalena) preko svojih komunikacijskih kanalov doprinesejo k temu, da ureditev območja KPD pridobi na prioriteti.

Predlog 3: Začasna ureditev parkirišča

Udeleženci se strinjajo, da se trenutno parkirišče med stavbo MRA in Karanteno začasno uredi in sicer:

  • da se del parkirišča zapre za promet in se tam omogoči pot za pešce/kolesarje, ki povezuje vhoda stavbe MRA in stavbe Karantene z dostopom preko intervencijske poti (povezanost s pločnikom in kolesarsko stezo ob Titovi cesti),
  • da se del trenutno uporabljenega parkirnega prostora, ki s tem ne bo imel dostopa za motorizirana vozila ozeleni,
  • da se uredijo zelene površine ob stavbah kompleksa KPD.

 Predlog 4: Sprememba prostorskega načrta in odkup zemljišč

Udeleženci ugotavljajo, da trenutni prostorski načrt ne ponuja dolgoročnih rešitev območja, saj ne rešuje težav divjega parkirišča na zapuščenih zelenih površinah južno od kompleksa KPD. Tudi v primeru zasebnih investicij, ki bi skladno z aktom pomenile pridobitev podzemnih parkirišč, bi bila ta v zasebni lasti ter ne bi omogočala zakonsko predpisanega minimalnega števila parkirnih mest za potrebe kompleksa KPD. Hkrati se je postavilo vprašanje, če bodo predvidena podzemna parkirišča pod bodočim tlakovanim trgom zagotavljala dovolj parkirnih mest. Tako je predlagano, da se del zapuščenih zelenih površin predvidi kot urejena parkirišča ob dovozni poti, namenjena uporabnikom KPD. V ta namen naj MOM prične tudi s sistemskim odkupom zemljišč v zasebni lasti.

 Predlog 5: MOM ureja novo-urejena območja

Glede na to, da bi območja, ki bi se skladno s predlogi uredila, bila v lasti MOM, bi MOM skrbela za njihovo ureditev – po lastni presoji (možnost lastnega upravljanja in urejanja, možnost podeljevanja koncesije, itd.).